Sunday, July 15, 2012

هشدار: چگونه طرفداران پادشاهی خدعه می کنند


یکی از ترفندهایی  که جدیدا" طرفدارهای بی هویت شازده انجام می دن ( و به قول خودشون پولیتیک می زنن) اینه که با عناوین دیگه ای به جز سلطنت طلب یا پادشاهی خواه نظر می زارن و اعلام می کنن مثلا" جمهوری خواه هستن ولی بعد از دو خط که داد ازادی بیان و دموکراسی دادن.. باز می رن سر پله اول و شروع می کنن از مزایای استبداد سلطنتی و شخص شخصیص شازده پهلوی نوشتن( که البته همیشه از مزایایی که ذکر می کنن فوکول کراواتی بودن و خوشکل بودن شازده هم ذکر می شه .. من نمی دونم اینها دماق گنده شازده را نمی بینن؟ که همیشه توی مصاحبه های تلوزیونی این دماقش توی دوربینه.... و اینقدر این ملت گرفتار عبا و عمامه هستن.. که یک نفر فوکول کراواتی که می بینن فکر می کنن طرف فتح کرده یا از مریخ آمده.. از قدیم گفتن تو شهر کورها یک چشمی پادشاه است).... و می خوان با این ترفندهای نخ نما شده جمهوری خواهان و طیف های دیگه را فریب بدن ولی دیگران دستشون را خوندن و بیشتر باعث ابرو ریزی این خط فکری شد چون ثابت کرد که اینها اینقدر بی هویتن که حتی حاضر نیستن تحت نام پادشاهی نظر بزارن .. چون خودشون به خوبی از میزان نفرت و انزجار بخش عظیمی از نیروی جوان ایرانی از استبداد شاهی خبر دارن و درست مثل طرفدارهای فرقه رجوی اینها هم سعی می کنن هویتشون را پشت گروهها یا مسلک های دیگه مخفی کنن و از اون طریق حمله کنن ولی این روش به جای این که جواب مثبت بده بیشتر باعث ابرو ریزی این جریان شد ... کسی که حتی جرات نداره علنا" از فکر خودش زیر پرچم همون فکری که داره دفاع کنه.. چطوری می خواد بعدا"  عملا" فکرش را در کشور پیاده کنه؟ ( البته اگر بشه اسم پادشاهی خواهی را فکر گذاشت)

No comments:

Post a Comment