Sunday, July 15, 2012

اطلاعیه جناب بهرام مشیری در مورد مناظره با طرفداران پادشاهی


اطلاعیه شماره یک
((ماجرای مناظره با عوامل استبداد سابق٠ ))

گر من از سرزنش مدعیان اندیشم
شیوه مستی و رندی نرود از پیشم
حافظ

چندی پیش پس از انتشار مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با "فوکوس آن لاین" نقدی بر سخنان ایشان که از حیطه حقایق تاریخی مربوط به استبداد مرحوم پدرشان و دایره مطالب شخصی مربوط به خودشان بیرون بود لازم آمد٠
ایشان درآن مصاحبه خود را "پاشاه قانونی ایران" نامید و گفت:
"این مراسم ﴿یعنی اعلام پادشاهی﴾ در بیستمین زادروز من برگزار شد٠ طبق قانون اساسی، میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم٠ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاهی یاد میکردم٠ بنابراین میتوان گفت که بنا به قانون شاه ایرانم"
و در جایی دیگر گفت: " من رهبری ملّی هستم٠ میتوانم نلسون ماندلایی باشم٠ مهاتما گاندی"
و در باب پدرش و در جواب خبرنگار که گفته بود "ایران در زمان پدر شما کشور چندان دموکراتیکی نبود" اظهار داشت:
"پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حدّی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود٠!"
و بسیاری مطالب دیگر ازین دست٠
درین میان دوست ما آقای محمّد امینی در جواب این سخنان مقاله ای زیر عنوان "آرزوهای محمّدعلی شاهی" چاپ و نشر نمود٠
امینی در باب موضوع پادشاهی و ادّعای ایشان نوشت:
"بنا بر کدام قانون؟ قانون اساسی ایران که در راهش جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند؟ در کجای قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی، شاه قانونی ایران شد و چنانچه بخت و اقبال یاری نمود﴿بعد میبایستی در مجلس هم سوگند خورد٠؟﴾
مجلسی که دیگر میان نبوده و نیست و در آینده هم دستکم بر پایه قوانین ویکسد سال پیش در میان نخواهد بود٠؟ اصل سی و نهم متمم قانون اساسی چنین است:
"هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملّی و سنا و هیئت وزرا قسم یاد نماید"

در این مصاحبه آنچه حیرت انگیز مینماید و هر قربانی استبدادی را می رنجاند آنست که این شاهزاده محترم بیست و پنج سال حکومت استبدادی مرحوم پدرشان را "آموزش" قلمداد کرده است٠ مفهوم پوشیده این ادعا آنست که مردم ایران حق و لیاقت آزادی و دمکراسی را نداشتند٠ در حالیکه به شهادت تاریخ پدرشان با سرنگون ساختن حکومتی دموکراتیک بر ایران مسلط شد٠
زمانی که پدر ایشان به کمک نیروهای بیگانه کودتای معروف را براه انداخت هم نهادهای سیاسی مشروطه فعال بودند و "آموزش" دمکراسی توسط این نهادها و جراید مختلف اصحاب فکر و قلم در ایران زمین جریان داشت٠
اتفاقأ بزرگترین بدبختی تاریخی زمانی آغاز شد که دولت کودتا به تعطیل نهادهای قانونی مملکت و جای نشین ساختن آن با حکومت زور پرداخت و سرانجام پس از ٢٥ ال استبداد، حکومتی مستبدتر و سیاه نامه تر از آن زائیده شد٠
امروز که کشور ایران بدلیل بی خردیها و ماجراجوییهای روضه خوانان به انزوای کامل افتاده و فشارهای حاصل از تحریمها در همه ابعاد زندگی اقتصادی مردم مشهود است، عوامل استبداد سابق در افق سیاست ایران﴿﴿فرصتی دیگر﴾﴾ میبینند تا شاید با عنایت پروردگار نیروهای خارجی به ایران حمله ور شوند و تخریب ایران و کشتار مردم آن، زمینه مساعدی را جهت باز تولید استبداد سابق فراهم سازد٠
باری پس از قرائت این مصاحبه بر آن شدم تا فرمایشات ایشان را نقد کنم و در یکی از برنامه های دوشنبه سرزمین جاوید چنین کردم٠ اما شما به نیکی میدانید که زهنیت و طبیعت استبداد هیچگونه نقدی را بر نمی تابد و هرگونه سخنی که درراستای خواست استبدادیون نباشد ﴿﴿توهین﴾﴾ تلقی میشود٠
پخش برنامه غوغائی برانگیخت که میتوان گفت کم سابقه بود٠ غوغاگران تلویزیونی فریاد ﴿﴿وای اعلیحضرتا﴾﴾ بلند نمودند و عوامل و اجامر استبداد طلب از پنج قاره به همان شیوه مرضیه سید یعقوب انوار و شعبان جعفری آنچه ناسزا در محفظه خاطره و مخیّله شریفه خویش داشتند سوی مخلص حواله نمودند٠
چند چپ پشیمان که اخیرأ ﴿﴿شکر خورده نفهمیدم﴾﴾ و ﴿﴿ای کاش اعلیحضرت ما را اعدام کرده بود﴾﴾ شعار خود ساخته نیز با اجامر و اجلاف استبداد سابق همصدا شده، آنچه تیر در ترکش جهالت داشتد از شست سفاهت بسوی ما رها نمودند٠
از سوی دیگر دوستان حاذق و یاران موافق و مبارزان آزادی! که همواره مراحمشان شامل حال این حقیر کمتر از قطمیر بود چون فضا را خطرناک و وضعیت را هولناک دیدند در دفتر این صاحب تلویزیون و آن رسانه با حالتی پریشان و چشمی گریان دست تاسف بدست ساییدند و آه جانسوز از جگر بر کشیدند و ضمن خواندن آیه شریفه ﴿﴿برائت از مشرکین﴾﴾ از این حقیر تبرّی جستند و سعی نمودند در این واقعه جانکاه با جناب رئیس هم عقیده باشند٠
طرفه حکایتیست حکایت استبداد٠ در روزگار قدرت با اعمال خشونت، ارعاب و شکنجه دهانها را میبندد و قلمها را میشکند و در زمان نکبت عمل سانسور را با فحاشی و اتهام و ترور شخصیت عملی میکند٠
باری، پیش از این ماجرا سرهنگی از افسران سابق ارتش ایران که در ایالت فلوریدا سکنی دارد بطور روزمره و دفعات به دفتر سرزین جاوید تلفن مینمود و در رّد و نقد سخنان من سخن می گفت﴿روی پیامگیر﴾ ایشان ضمن گفتار بحدی اضطراب و هیجان نشان میدادکه حقیقتأ شنونده پیام را نگران مینمود که نکند این مرد کهنسال در معرض سکته قلبی قرار گیرد٠
ایشان آنچه میگفت سخنش به زیور ادب آراسته بود و این امر مرا بر آن داشت که علنأ ایشان را دعوت کنم تا در برنامه سرزمین جاوید حاضر شوند و هر چه میخواهند بگویند تا هم هموطنان عقاید ایشان را بدانند و هم از اضطراب ایشان کاسته شود٠ فردای روزی که از ایشان دعوت کردم پیامی گذاشته بودند حاکی از اینکه بعلت بعد مسافت از حضور در برنامه معذورند و این ماجرا گذشت٠
این تجربه مرا بدین اندیشه رهنمون شد که از طرفداران استبداد سابق دعوت نمایم تا دو سه تن از دانایان خود را برگزینند و مناظره در باب عملکردهای استبداد گذشته -با مدیریت مهندس شجره- به تلویزیون پارس اعزام نماید٠
چنانکه میدانید حامیان استبدادگذشته مشکل ﴿﴿توضیح﴾﴾ دارند٠ این مشکل در توضیح ﴿﴿علل انقلاب﴾﴾،﴿﴿علل سقوط رژیم﴾﴾، ﴿﴿علل کودتای ٢٨ مرداد﴾﴾، ﴿﴿علل به قدرت رسیدن ملایان﴾﴾ و بسیاری مطالب دیگر مهمترین گرفتاری این گروه است٠ این هموطنان به هیچ یک از اسناد تاریخی و دلایل و شواهد و تحقیقات انجام یافته تن میدهند و هیچگونه بحث عقلانی و مناظرات استدلالی و مدنی اعتقاد ندارند ٠ نمایندگان استبداد سابق درین سی و اند سال گذشته با بوق و کرنا همواره جمیع گناهانرا بر گردن ﴿﴿مردم ناسپاس﴾﴾و ﴿﴿نمک نشناس﴾﴾ و روشنفکران و آزادیخواهان و مبارزان سیاسی و معترضان حکومت سابق سوار میکنند و درین رهگذر کمپانیهای نفتی ، سازمان سیا ، تجمع گوادالوپ، بی بی سی لندن را نیز بی نصیب نمیگذارند٠
در این تحلیل! ها هرگز به نقش استبداد و تضییع حقوق ملت و تعطیل فرآیند قانون و قطع جریان روشنفکری و سانسور و جز اینها کوچکترین اشارتی نرفته است٠
گمان این بنده آن بود که بر قرار ساختن یک مناظره شاید فتح بابی باشد در راستای گفتمانهای آینده که ممکن است حصول توافقی را میان گروههای مختلف بر سر حقایق تاریخ گذشته به دنبال داشته باشد و این توافق مألأ زمینه ای به جهت اعتلاف گروههای متخاصم ایجاد نماید٠
در دو سه روز گذشته بدون اطلاع من، بعضی رفقا مطالبی نادرست از قول من بر روی آنتن تلویزون پارس برده و توجه نفرموده اند که آدم زنده جز آنکه محجور باشد نیازمند قیّم نیست٠
ناگهان از تلویزیون پارس اطلاع رسید که سه تن، که یک تن برنامه گزار و دیگری بانوئی در اروپا و سومی اسماعیل نوری علا است، آمادگی خویش را جهت مناظره و دفاع از رژیم گذشته اعلام نموده اند٠
وجود اسماعیل نوری علا در کنار حامیان "استبداد سابق" بسیار شگفت انگیز بود٠ چه، این مرد محترم، آزادی خواه و از بنیانگذاران "سکولار های سبز" در امریکا است٠ در گفتگو سه جانبه مفصلّی که دیروز مابین من، مهدی حاذق اعظم و آقای نوری علا انجام پذیرفت، ایشان به کلی منکر چنین توافقی شدند٠
از همه شگفت انگیزتر آنکه امروز دوستی از تلوزیون پارس تلفن فرمودند که سه شخصیّت ، یکی توده ای ، دیگری چپ نامعلوم ، و سومّی از شخصیّتهای تلوزیون پارس آماده اند با شما مناظره نمایند ٠ موضوع مناظره نیز ﴿﴿ رضا پهلوی ﴾﴾ خواهد بود٠ بی اختیار این عبارت عربی معروف که میگوید " العیاذ بالله من قضا سۆ " از ذهنم گذشت٠ عرض کردم دوست عزیز انگیزه پیدایش چنین مناظره با حامیان "استبداد سابق" بوده است با چشم داشتی به یک نتیجه مثبت٠ آقای شاهزاده رضا پهلوی در رژیم گذشته کودکی بیش نبوده و تا بامروز منشأ هیچ گونه خیر و شرّی در تاریخ مملکت نبوده است٠ منظور ما حکومت مرحوم پدر ایشان بوده و نه بررسی زندگی یک شهروند عادی که صاحب هیچگونه منصب سیاسی نبوده و مانند بسیاری دیگر بیرون از مرزهای ایران در تبعید زندگی میکند٠
اما این دوست محترم گوشش بدهکار این حرفها نبود و میگفت:"شما با انتقاد از شاهزاده رضا پهلوی جنجال به راه انداخته اید و حتمأ و قطعأ بایستی راجع به ایشان مناظره کنی"٠
به سرعت دریافتم که این طرح را افراد ﴿﴿باهوش﴾﴾ بادقت طراحی فرموده اند تا اصل موضوع را که "استبداد سابق" است لوث نمایند و با "سوژه" شخصی که هیچگونه نقشی در سیاهکاریهای گذشته نداشته مقرور و سربلند و پیروز از این مناظره خارج شوند٠
به این دوستان بایستی گفت:

گر تویی از پاردم سائیده های مدرسه

پاچه ور مالیده کوی خراباتیم ما

بنده نمیدانم این داد و فریاد و جوش و خروش بعضی آدمها از کجاست٠ آقای رضا پهلوی در مصاحبه با تلویزیون کانال یک بعضی سخنان خود را تکذیب کرده اند و آنرا ناشی از خطای ترجمه دانستند و اعلام نمودند که در اندیشه تعقیب قانونی"فوکوس آن لاین" هستند٠ این به گمان من خود ترفندی دیگر است٠ بهتر است شاهزاده محترم بجای این سخنان، عین مصاحبه را پخش نمایند تا هموطنان ما بتوانند خود به صحت یا سقم سخنان ایشان آگاه شوند٠ در میان هموطنان، بسیاری در زبان آلمانی متبحّرند و میتوانند دریابند که در ترجمه سخنان ایشان تصحیفی رخ داده است یا نه٠

با احترام،
بهرام مشیری

No comments:

Post a Comment