Friday, July 20, 2012

آقای رضا پهلوی ما دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟

این شازده توی آخرین مصاحبش با شهرام همایون......خیلی خوب بند را آب داد....... .. خداراشکر می کنیم که دشمنان ایران را از احمق ها قرار داد......یک نکته ظریفی توی این مصاحبش بود که  خیلی ها سر سری از کنارش گذشتن یا بهش توجه نکردن اون هم اعتراف ناخود اگاه این شازده به استبداد و دیکتاتوری مخفی پشت افکارش بود...... و تنها با جواب متناقض به دو تا سوال عملا" باطن خودش را افشا کرد... در جواب به سوال شهرام همایون به این که آیا شما شاه هستید؟ طبق معمول همیشه گفت این را مردم انتخاب می کنن.. من تابع نظر مردم ام.. یعنی چی؟ یعنی الان خودم را شاه نمی دونم و اعتقاد به دموکراسی و نظر مردم دارم..... ولی درست چند لحظه بعد در جواب به سوال همایون در مورد این کهآ یا نور پهلوی ( یعنی دخترش) ولیعهد شما خواهد بود؟ ( دقت کنید ازش پرسید در آینده خواهد بود؟) بالافاصله دماق گنده اش را به سمت دوربین هدف گرفت و با کمال وقاحت به ملت کشورش خیره شد و گفت "هست".... یعنی چی؟ یعنی همین الان ولیعهد منه.. این همون آدمیه که چند لحظه قبلش گفته بود ملت من را باید انتخاب کنن ولی بدون در نظر گرفتن خواست و نظر مردم.. با این حرفش عملا" خودش را شاه فعلی ایران دونست و دخترش را هم به پادشاهی ایران انتخاب کرد ... حالا ما نمی دونیم دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را.....اینجاست که می گن پادشاهان همه درونا" دیکتاتور هستندو فقط لباس ها و ظاهرشون عوض می شه و این آقا هم فقط از مدرنیته فوکول کرواتش را یاد گرفته.. ولی افکارش همون افکار قدیمه که پنهانش می کنه و این جور مواقع به طور ناخود آگاه و غیر ارادی افکار باطنی خودش را افشا می کنه.. ایرانی های با شرف و وطن پرست باید همیشه یادشون باشه ....عاقبت گرگ زاده گرگ شود.....

No comments:

Post a Comment