Tuesday, September 18, 2012

سندی از حمله سازمان یافته سلطنت طلبان به لینک های مخالفشانسلطنت طلبان گروهی را در فیس بوک تشکیل داده و لینک های مخالف فرقه خودشان را  درآنجا قرار می دهند و بعد از اطلاع رسانی به طور دسته جمعی به لینک ها حمله می کنند.... در بالا تصویری از این حمله سازمان یافته را می بیند.... متاسفانه مسئولین سایت بالاترین تا به امروز اقدامی در این مورد نکرده اند

No comments:

Post a Comment