Tuesday, September 11, 2012

اکبر شاه و نهاد سلطنت

اگه مردم امروز ایران شاه میخواستند هرگز به هاشمی رفسنجانی لقب اکبر شاه نمی دادند و به  آخوند طبسی, تولیت آستان قدس نمی گفتند شاه خراسان 
زمانی که درداخل ایران در بین میلیون ها جوان تحصیل کرده.. کلمه شاه به عنوان یک فحش، وسیله تحقیر و نفی حاکمان استفاده می شود هنوز عده ای به دنبال این واژه پوسیده و نظام پوسیده تر از آن هستند و از محبوبیت سلطنت در  ایران داد سخن می دهند
در  زمانه ای که انسان مریخ را فتح کرد هنوز عده ای  به دنبال بوسیدن کفش های  اعلیحضرت همایونی هستند.... یادمان باشد در  جنبش سال 88 حتی یک نفر شعاری به نفع سلطنت نداد
 در فرهنگ واژگان سیاسی شیزوفرنی سیاسی به معنی تحلیل اوضاع سیاسی بر اساس توهمات و آرزوها  نه بر اساس واقعیات و فکت ها است .... درست همان بیماری که مدتهاست سلطنت طلبان به آن دچارند
شاهپرستان ول معطل اند

No comments:

Post a Comment