Sunday, September 16, 2012

امتناع یک ایرلندی از دست دادن با ملکه بریتانیا


این سرنوشت در انتظار رضا پهلوی و بقیه شاه پرستان است
  در آینده  شاهد چنین صحنه هایی از برخورد رضا پهلوی با  جوان ایرانی خواهیم بود ....میلیون ها جوانی که کوچکترین اعتقادی به او و سیستم  قرون وسطایی که برای ایران پیشنهاد می کند ندارند  
کسانی که نه  او را قبول دارند نه بهشت موعود و خیالی که در پرتو اوامر ملوکانه و سایه خدا روی زمین وعده می دهد
البته اگر در چنین مراسمی مثل هر دیکتاتور دیگری اطرافیان و ثناگویانش  از قبل دستچین نشده باشند

No comments:

Post a Comment