Saturday, September 1, 2012

آموزش فرهنگ پادشاهی - درس دومتصویر فوق  یکی از کلاس های  فرهنگی است که یکی از برادارن جان بر کف  طرفدار پادشاهی برای یکی از مخالفین خود برگزار کرده است
نکته حائز اهمیت در مورد کلاس  فوق این است که  فرد نامبرده به تصور این که کلاس خصوصی است  و قابل استفاده برای عموم نیست و پشت درهای بسته و در پیغام خصوصی  برگزار می شود .. متاسفانه کمی کم کاری کرده و همه اطلاعات فرهنگی خودرا در  معرض دید عموم قرار نداده.... از این بابت از کار آموزان و فرهنگ پژوهان عزیز پیشاپش پوزش می طلبیم 

No comments:

Post a Comment