Saturday, August 25, 2012

جلسه سران غیر متعهد رفراندمی برای سلطنت طلبان

در طول سال های اخیر همواره یک  جمله را به صورت پیاپی از گروههای وابسته  به رضا پهلوی و سلطنت طلبان شنیده ایم  و آن هم  وعده دادن این گروه به یک آینده خیالی و امید بستن  به رای مردم ایران پس از آزادی  است...  اعتماد به نفس این گروه در این مساله به حدی است که  گویی این گروه سیاسی دارای چنان نیروی عظیم اجتماعی  در داخل ایران هستند که توانایی بسیج توده ها و تشکیل نیروهای میدانی قوی را دارند و می توانند در طرفه العینی معادلات سیاسی داخل ایران را تغییر داده و رضا پهلوی را بر تخت سلطنت  بنشاند  
 در اثر تکرار زیاد این جمله از طرف هوادارن پادشاهی اینگونه  به نظر می رسد که همه اعضای این گروه یک نوار ثایت را ضبط کرده و برای مخاطب هایشان به طور پیوسته تکرار می کنند
ما نه این ادعا را رد می کنیم نه تایید می کنیم
ولی در شرایط فعلی فرصتی استثنائی برای  راستی آزمایی این مساله فراهم شده است ...  رضا پهلوی یا گروه سلطنت طلبان از طریق رسانه های  گسترده ای که در دست دارند می توانند به طرفدارن (به ادعای خودشان) گسترده ای که در داخل ایران دارند  برای  برگزاری تجمعاتی را در طول اجلاس سران  غیر متعهد فراخوان بدهند
 به خاطر جو خفقان حاکم بر ایران هر نفر را برابر 1000 نفر در شرایط عادی در نظر می گیریم یعنی اگر سلطنت طلبان موفق شوند که  صد نفر  از طرفدارانشان را   به خیابان بکشانند ( به صورتی که شعاریهایی به نفع سلطنت بدهند  یا عکس رضا پهلوی را  در دست داشته باشند) ماآن صد نفر را ضرب در 1000 می کنیم  
حال این گوی و این میدان

No comments:

Post a Comment