Tuesday, July 2, 2013

مرگ همزمان معشوقه شاه ( پروین غفاری) و همسر اول شاه سابق ایران ( ملکه فوزیه) در یک یک روز


پروین غفاری بازیگر سابق سینما و معشوقه شاه ایران ( طبق اعترافات خودش در کتاب
خاطراتش ) در سن 85 سالگی در نوشهر درگذشت.... و در همین روز  ملکه فوزیه همسر
  اول شاه سابق ایران در سن 92 سالگی در اسکندریه مصر چشم از جهان فرو بست

No comments:

Post a Comment